Kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt cựu học sinh trường THPT Trần Kỳ Phong năm 2017

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Trần Kỳ Phong vào ngày 31 tháng 8 năm 2018(8/1998 – 8/2018), lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt cựu học sinh của trường tại TP Hồ Chí Minh như sau…

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN KỲ PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :07/KH-TKP Bình sơn , ngày 31 tháng 7 năm 2017

K HOẠCH

Tổ chức buổi gặp mặt cựu học sinh

trườngTHPT Trần Kỳ Phong năm 2017

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Trần Kỳ Phong vào ngày 31 tháng 8 năm 2018(8/1998 – 8/2018), lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt cựu học sinh của trường tại TP Hồ Chí Minh như sau:

I.Mục đích:

– Đánh giá những thành quả về quá trình xây dựng và phát triển của trường từ ngày thành lập đến nay;

– Gặp mặt, động viên các thế hệ học sinh hiện đang học tập, công tác, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn;

 Kêu gọi cựu học sinh có tâm huyết chung tay đóng góp vật chất và tinh thần cho Lễtổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường thành công.

II. Thời gian và địa điểm gặp mặt:

– Thời gian:10giờ 00 phút ngày 20/8/2017

– Địa điểm: Đại diện cựu học sinh chọn địa điểm

III. Đối tượng: Cựu học sinh Trường THPT Trần Kỳ Phong qua các thế hệ tại thành phố Hồ Chí Minh.(Nhờ Ban liên lạc cựu HS nắm số lượng đến dự)

IV. Kinh phí tổ chức buổi gặp mặt:Trườngchịu trách nhiệm

          V. Công tác chuẩn bị :

1. Lãnh đạo nhà trường đã làm việc với đại diện cựu học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh;

          2. Trường cử đại diện vào thành phố ngày 19/8/2017 đểtổ chức buổi gặp mặt cựu học sinh:

          – Nắm số lượng cựu học sinh của trường đang làm việc và sinh sống tại TP HCM: Họ tên, niên khóa, lĩnh vực công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại; thành lập Ban liên lạc cự học sinh TP HCM.

– Tìm hiểu sự trưởng thành của cựu học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh;

– Ghi nhận những học sinh có thành tích nổi bật để đưa vào bảng vàng danh dự và nội sang của trường  nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường;

– Kêu gọi sự chung tay đóng góp tình nguyện của các em về vật chất và tinh thần chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường. Sự đóng góp của các em thông qua Ban liên lạc cựu học sinh TP HCM (tiền mặt hoặc chuyển khoản) nhà trường sẽ công khai cập nhật cụ thể trên trang website của trường và thông báo cho toàn thể hội đồng giáo dục nhà trường biết từng tháng, quý, học kỳ và cuối năm.

3. Nhà trường nhờ đại diện cựu học sinh thông báo cho tất cả cựu học sinh của trường ở thành phố Hồ Chí Minh đúng 8 giờ 30 phút ngày 19/8/2017 họp mặt tại địa điểm phù hợp(Đại diện cựu học sinh chọn địa điểm).

          * Số tài khỏan dành riêng kỷ niệm thành lập trường: “Trường THPT Trần Kỳ Phong 4510201003998”
 

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

 – Ban liên lạc cựu HS Trần Kỳ Phong                                                                      (Đã ký)             

 – Lưu VT                                                                            Trịnh Phú Hạnh

Trả lời